Naudojimosi taisyklės

Bendrosios nuostatos

Šios Suaugusiems.lt Naudojimosi Taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Jūsų, Suaugusiems.lt lankytojo, (toliau – Jūs arba Vartotojas) ir Suaugusiems.lt (toliau –Suaugusiems.lt arba Tinklalapis) tarpusavio teises, pareigas, atsakomybę bei kitas nuostatas naudojantis Suaugusiems.lt paslaugomis.

Taisyklės yra privalomos visiems Tinklalapio Vartotojams. Lankydamiesi Tinklalapyje ar naudodamiesi jo paslaugomis, Jūs išreiškiate savo sutikimą su Taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis. Vartotojai, nesutinkantys bent su viena Taisyklių sąlyga, neturi teisės naudotis Tinklalapio paslaugomis.

Tinklalapis pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra pakeisti, papildyti ar pašalinti šias Taisykles. Jei ir toliau naudositės Tinklalapiu, po bet kokių šių Taisyklių pakeitimų publikavimo, tai reikš Jūsų sutikimą su pakeitimais.

Naudojimo apribojimai

Tinklalapis skirtas tik pilnamečiams asmenims. Jame lankydamiesi Jūs pripažįstate, kad esate pilnametis ir turite teisę naudotis šiuo tinklalapiu.

Jūs sutinkate nenaudoti šio Tinklalapio jokiems neteisėtiems tikslams įskaitant, tačiau neapsiribojant, bet kokio turinio pateikimu į Tinklalapį, publikavimu, peržiūra, perdavimu, siuntimu, pakrovimu, laikymu, atgaminimu ir/arba platinimu, kuris:

- pažeistų bet kokias autorines teises, prekinius ženklus arba patentus;

- sudarytų verslo paslaptį arba kitą slaptą informaciją;

- būtų įžeidžiantis, šmeižikiškas, užgaulus, diskriminacinis arba kenksmingas bet kurio asmens atžvilgiu;

- pažeistų bet kurio asmens teisę į privatumą arba viešumo teises;

- grėstų pakenkti asmenims ar turtui arba kitaip trukdytų bet kuriam asmeniui ir/arba

- pažeistų bet kuriuos kitus Lietuvos Respublikos įstatymus bei tarptautinius susitarimus.

Draudžiamas turinys

Lankytojams tinklalapyje draudžiama laikyti, publikuoti, siųsti, pakrauti, platinti arba perduoti bet kurį įžeidžiantį, šmeižikišką, pornografinį, įžeidžiamą, grasinantį, užgaulų, nepadorų ar neteisėtą turinį arba bet kurį kitą turinį, kuris galėtų būti traktuojamas kaip nusikaltimas arba skatintų elgesį, kurį galimą laikyti nusikaltimu arba sukeliantį kitą teisinę atsakomybę. Neteisėto turinio pavyzdžiai apima, bet neapsiriboja, tiesioginiais grasinimais fizine žala, persekiojimu, pornografija ir medžiagos, apsaugotos autorinėmis teisėmis, prekiniais ženklais, ar kitos privačios medžiagos naudojimu be atitinkamo sutikimo.

Uždraustas turinys taip pat apima, bet neapsiriboja:

- programas su virusais ir/arba priemonėmis, pažeidžiančiomis Tinklalapio ir/arba kitų tinklalapių saugumą;

- prašymus arba reklamą;

- nelegalios veiklos pasiūlymus arba skatinimus;

- privačią informacija apie bet kurį asmenį, tokią kaip telefonų numeriai, adresai, asmens kodas arba bet kurią kitą privačią informaciją;

- dvigubą publikavimą arba masinį siuntinėjimą;

- bet kokios informacijos bei pornografijos ar kitokio įžeidžiamo turinio publikavimo, siuntimo, pakrovimo, laikymo, pardavinėjimo arba platinimo atvejus, kai apie tai savo nuožiūra nusprendžia Tinklalapio vadovybė.

Turinio autorinės teisės

Jūs pareiškiate ir užtikrinate, kad esate vienintelis visų teisių į Jūsų publikuojamą turinį savininkas (įskaitant visas su juo susijusias autorines teises) arba, kad turite besąlyginę teisę ir licenziją į šį turinį, kaip numatyta šioje dalyje. Nors publikuojamo turinio autorinės teisės išliks Jūsų nuosavybe, Jūs sutinkate, kad visas Jūsų publikuojamas turinys taptų Tinklalapio duomenų bazės dalimi, būtų saugomas ir naudojamas neribotą laiką ir kad Tinklalapis būtų duomenų bazės ir autorinių teisių į išvestinius nuo turinio kūrinius savininku. Be to, kad yra atsisakoma visų teisių į turinį, įskaitant moralines teises, privatumo teises ir viešumo teises. Nei Tinklalapis, nei jokia kita trečioji šalis, naudodama turinį sutinkamai su šia dalimi, nebus įpareigota mokėti Jums autorinio honoraro ar kitokio atlyginimo už turinio panaudojimą.

Šis Tinklalapis yra Suaugusiems.lt nuosavybė, ir yra jo tvarkomas. Joks turinys iš Tinklalapio jokiu būdu negali būti atgaminamas, dar kartą išleistas, pakrautas, publikuojamas, perduodamas arba platinamas. Turinio modifikavimas arba turinio panaudojimas bet kuriam kitam tikslui yra Tinklalapio autorinių teisių ir kitų privačių teisių pažeidimas. Visi prekiniai ženklai, paslaugų ženklai ir prekiniai pavadinimai, kurie pateikiami šiame tinklalapyje yra Tinklalapio nuosavybė arba Tinklalapis turi teisę juos naudoti.

Atsakomybės ribojimas

Jokiomis aplinkybėmis, įskaitant, bet neapsiribojant aplaidumu, Tinklalapis nebus atsakingas už specialius, šalutinius, tiesiogius, netiesiogius, baudžiamuosius arba pasekminius nuostolius arba kompensaciją už juos, kylančius dėl Jūsų naudojimosi arba negalėjimo naudotis šiuo tinklalapiu, bet kokiu tinklalapio turiniu, paslaugomis, funkcijomis, produktais ir/arba bet kokia su tuo susijusia programine įranga, net jei Tinklalapis arba jo įgaliotas atstovas buvo įspėti apie tokios kompensacijos galimumą. Taikomi įstatymai negali suteikti atsakomybės arba šalutinių ar pasekminių nuostolių kompensacijos apribojimo arba išskyrimo, todėl aukščiau paminėtas apribojimas arba išskyrimas Jums negali būti taikomas.

Jūs sutinkate atlyginti žalą, laikyti nekaltu ir ginti Tinklalapį, jo darbuotojus, licencijų išdavėjus, licencijų turėtojus ir teisių perėmėjus (bendrai: Apsaugotas šalis) nuo bet kokių ir visų pretenzijų, kompensacijų, nuostolių, kaštų ir atsakomybės (įskaitant pagrįstus mokesčius juristams ir teismų kaštus), kylančių iš arba susijusių su šių Taisyklių ir nuostatų nesilaikymu iš Jūsų arba bet kokio asmens, veikiančio pagal Jūsų nurodymus, pavedimus ir kontrolę, pusės, įskaitant, bet neapsiribojant Jūsų arba kurio kito asmens, naudojančio Jūsų slaptažodį, publikuoto turinio išleidimu, platinimu, eksponavimu arba kitokiu panaudojimu.

Jūs visiems laikams atleidžiate ir atsisakote savo bei Jūsų nepilnamečių palikuonių, teisių perėmėjų ir įpėdinių teisių paduoti Tinklalapį ir bet kurias apsaugotas šalis į teismą dėl bet kokios žalos arba nuostolių, tariamai kylančių dėl bet kokio Jūsų pateikto turinio išleidimo arba panaudojimo, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokia žala arba nuostoliais, kuriuos galite patirti peržiūrėdami, pakraudami arba įkraudami bet kokį šio Tinklalapio turinį. Jūs sutinkate atleisti bet kokias ir visas pretenzijas, kurias turite arba galite turėti Tinklalapiui, kylančias Jūsų pasinaudojimo arba/ir tęstinio naudojimosi šiuo Tinklalapiu pasekoje, nesvarbu, ar Jūs apie jas žinote, ar ne, ir atsisakyti teisės pasinaudoti ta dalimi ir jos teikiamomis privilegijomis, o taip pat panašiais statutais, taisyklėmis ir potvarkiais.

Tinklalapis neatsako už mobiliojo ryšio operatorių trikdžius ir klaidas, Tinklalapio ar jo duomenų bazės sutrikimo ar dėl nuostolių Vartotojams ar tretiesiems asmenims, kilusių dėl techninių priežasčių ir/ar sunkumų ar kitokių įvykių, kurių Tinklalapis negali kontroliuoti ar įtakoti ir dėl kurių Vartotojas negali naudotis Tinklalapio paslaugomis (internetinio ryšio nutrūkimas, kompiuterinės įrangos, telekomunikacijų įrangos ar kitos įrangos gedimas ir t.t.). Laikoma, kad naudojimasis Tinklalapiu vykdomas nepriekaištingai, jei Tinklalapio duomenų baze visapusiškai galima naudotis bent 90% laiko per metus.

Apribojimų taikymas

Tinklalapis pasilieka teisę vienašališkai įvertinti ir pašalinti ar sunaikinti bet kokį Suaugusiems.lt turinį, kuris pažeidžia šias Taisykles. Jūs sutinkate, kad Tinklalapis nebus atsakingas už bet kokio turinio, kurį bet koks asmuo pateikė, publikavo, peržiūrėjo, perdavė, atgamino ir/arba išplatino Tinklalapyje, tikrinimą, kontroliavimą, redagavimą ir/arba monitoringą.

Tinklalapis pasilieka teisę bet kada nutraukti Jūsų priėjimą prie Suaugusiems.lt už šių Taisyklių ir nuostatų arba įstatymų nesilaikymą, arba jei Tinklalapis taip nuspręs dėl kitų priežasčių, be įspėjimo, be priežasties ir be atsakomybės.

Paslaugų pakeitimai

Tinklalapis pasilieka teisę keisti, modifikuoti teikiamas paslaugas ar nutraukti jų teikimą dėl bet kokių priežasčių, Jūsų neįspėdamas. Jūs pripažįstate, kad Jūsų pasikliovimas Tinklalapio paslaugų tęstinumu gali būti nepagrįstas, nes Tinklalapis turi teisę nutraukti paslaugas arba Jūsų narystę dėl bet kurios priežasties bet kada be įspėjimo, be priežasties ir be atsakomybės. Kai Tinklalapis nutraukia savo ar savo dalies egzistavimą, Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad Tinklalapis savo nuožiūra gali nuspręsti, kaip pašalinti visą turinį ir informaciją bet kokiu būdu. Bet kuriai šaliai nutraukus paslaugų teikimą/naudojimąsi paslaugomis, Jūs privalote sunaikinti visą medžiagą arba turinį, gautą iš šio tinklalapio.

Privatumo politika

Galite lankytis daugelyje Suaugusiems.lt puslapių nesuteikę apie save jokios informacijos, tačiau, jeigu norėsite naudotis kai kuriomis šio Tinklalapio paslaugomis, paprašysime pateikti reikalingus Jūsų duomenis bei kitą informaciją.

Tinklalapis gerbia Jūsų privatumą, todėl siekia užtikrinti kiek įmanoma didesnį iš Jūsų ir iš viešųjų duomenų rinkmenų gaunamos informacijos saugumą. Siekdami apsaugoti šią informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo, kopijavimo ar atskleidimo, mes naudojame įvairias administracines, technines ir fizines saugumo priemones.

Kai kurie Tinklalapyje esantys duomenys, kurie gauti tiesiogiai iš Jūsų ir (ar) iš viešų duomenų rinkmenų, gali būti laikomi asmens duomenimis. Šiuos duomenis tvarkysime laikydamiesi Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų bei šių Taisyklių.

Tinklalapyje galime naudoti slapukus (angl. „cookies“). Slapukas – tai mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš Tinklalapio į Jūsų kompiuterio kietąjį diską. Slapukai naudojami Jūsų kompiuterio identifikavimui ir palengvina Jūsų prieigą prie šio Tinklalapio ar jame esančios informacijos. Dauguma interneto naršyklių priima slapukus, tačiau Jūs galite pakeisti savo naršyklės nustatymą taip, kad slapukai nebūtų priimami. Tokiu atveju kai kurios Tinklalapio funkcijos gali neveikti.

Sutikę su puslapio taisyklėmis Jums siunčiamas puslapio naujienlaiškis, kurio galite atsisakyti tiesiogiai per naujienlaiškio sistemą.

Kaip ir daugelis tinklalapių, stebime lankomumą ir renkame informaciją apie tai, kiek lankytojų jame apsilankė, koks yra lankytojų interneto paslaugų tiekėjo serverio srities (domeno) pavadinimas (IP) ir pan. Tokia informacija yra renkama automatiškai, apsilankymo Tinklalapyje metu. Ji padeda suprasti, kaip lankytojai naudojasi Tinklalapiu ir suteikia galimybę tobulinti teikiamas paslaugas.

Visa anksčiau paminėta informacija, kuri sudaro Jūsų asmens duomenis, be Jūsų sutikimo nebus perduodama tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai to reikalauja taikytini įstatymai ar tai reikalinga paslaugų teikimui užtikrinti. Tinklalapis pasilieka teisę savo nuožiūra samdyti kitus asmenis, kurie mūsų vardu atliktų tam tikras funkcijas. Tam, kad tokie asmenys galėtų atlikti pavestas funkcijas, jiems gali tapti prieinami kai kurie Jūsų asmeniniai duomenys, tačiau minėti asmenys negalės naudoti duomenų jokiems kitiems tikslams, tik pavestoms funkcijoms atlikti.

Tinklalapis nėra atsakingas už Jūsų privatumo užtikrinimą trečiųjų asmenų tinklalapiuose net ir tais atvejais, kai trečiųjų asmenų tinklalapius Jūs pasieksite naudodamiesi šiame tinklalapyje esančiomis nuorodomis. Rekomenduojame susipažinti su kiekvieno trečiųjų asmenų tinklalapio privatumo politika.

Baigiamosios nuostatos

Šioms Taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šių Taisyklių kilę ginčai sprendžiami derybomis, o joms nepavykus - Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

Jūs sutinkate, kad jei bet kuris šių Taisyklių punktas tampa negaliojantis arba neįvykdomas, tai nepaveiks likusių Taisyklių sąlygų teisėtumo, jos išliks galiojančiomis ir įvykdomomis.

Sąvokos „mes”, „mūsų”, „mums”, „mus” šiose Taisyklėse yra nuorodos į tinklalapį Suaugusiems.lt ir jo pagrindinį bei dukterinius subjektus. Sąvokos „Jūs”, „Jūsų”, „Jums”, „Jus”  šiose Taisyklėse yra nuorodos į tinklalapio Suaugusiems.lt lankytoją.